Reklama
 
Blog | Pavel Herman

Příběhy bezpráví XXVII. Nečinnost soudu při ochraně osobnosti

V záležitosti ochrany osobnosti (vulgární pohledy z r. 2003-2005) neproběhlo okamžité soudní jednání, ačkoli žaloba na ochranu byla podána před 4 lety. Několik let byly důkazy předložené u soudu údajně založeny v jiném spisu z důvodu stěhování soudu

Úvod

Předmětné řízení týkající se ochrany osobnosti v kauze vulgárních pohledů z roku 2003 až 2005 proti žalovanému, bylo zahájeno na základě žaloby stěžovatelů ze dne 27. 9. 2005. Ve věci byl dva roky soud zcela nečinný, ačkoliv byl urgován k nařízení jednání a řádné soudní jednání ani neproběhlo, ačkoliv žaloba na ochranu osobnosti byla podána před 4 lety ( na skutečnost bylo upozorněno Ministerstvo spravedlnosti ČR v březnu 2009).

Reklama

Navíc výzva soudu k podání vyjádření ze strany žalovaného učiněna až po dvou letech od podání žaloby je opravdu velmi dlouhá a nepřiměřená. Podle informací, které stěžovatelé dostali od bývalého právního zástupce, údajně několik let byly důkazy jimi předložené soudu založené v jiném spise z důvodu stěhování soudce a soud je delší dobu považoval za ztracené.

Případným zájmem stěžovatelů je, aby řízení na ochranu osobnosti bylo vedeno s urychlením a to z důvodu, aby případný verdikt soudu mohl reparovat morální a další škody včas, případně aby zabránil dalším útokům ze strany žalovaného. Rovněž je třeba konstatovat, že znalec grafologie, jehož vyjádření jsme v řízení předložili, již zemřel, a že tedy již nebude možné provést jeho výslech.

Obsah:

1) Uplatnění škody způsobenou nesprávným úředním postupem

2) Grafologické posouzení písemností – Miroslav Raška

3) Pohledy

4) Závěrečné shrnutí

1) Uplatnění škody způsobenou nesprávným úředním postupem:

Adresováno:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Dne: 17. 3. 2009

Oba stěžovatelé S. HeXXXX a M. HeXXXX (dále jen „stěžovatelé“ nebo „žalobci“) jsou účastníky soudního řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 24 C 81 / 2008 proti žalovanému Živanu Loukotovi, bytem Vyškov, Hraničky 21 (dále jen „žalovaný). Předmětné řízení se týká ochrany osobnosti – v kauze vulgárních pohledů, které žalovaný zaslal žalobcům v letech 2003 až 2005. Řízení bylo zahájeno na základě žaloby stěžovatelů ze dne 27. 9. 2005.

V této věci dosud neproběhlo soudní jednání, ačkoliv žaloba na ochranu osobnosti byla podána před 4 lety. Dva roky byl soud zcela nečinný, ačkoliv byl urgován k nařízení jednání. Jako důkaz průtahů v řízení předkládáme vyjádření k žalobě ze strany žalovaného, které došlo k soudu již dne 29. 10. 2007. Toto vyjádření zaslal soud žalobcům až dne 5. 3. 2009, jak vyplývá z podacího razítka právního zástupce a žádosti o urgenci jeho zaslání z 2. 3. 2009, kterou jsme adresovali soudu. Navíc výzva soudu k podání vyjádření ze strany žalovaného učiněna až po dvou letech od podání žaloby je opravdu velmi dlouhá a nepřiměřená. Podáním bývalého právního zástupce žalobců JUDr. Jiřího Nováka ze dne 20. 3. 2007 byl soud dotazován, kdy ve věci nařídí jednání. K tomuto ze strany soudu nebyla odpověď.

Navíc dle informací, které stěžovatelé dostali od bývalého právního zástupce, údajně několik let byly důkazy jimi předložené soudu založené v jiném spise z důvodu stěhování soudce a soud je delší dobu považoval za ztracené.

Je zapotřebí si uvědomit, že v předmětném řízení se projednává žaloba stěžovatelů vůči žalovanému na ochranu osobnosti, který jim v průběhu několika let zasílal vulgární pohledy, jimž znevažoval stěžovatelku v očích stěžovatele. V těchto vulgárních pohledech naznačoval, že stěžovatelka je stěžovateli nevěrná a tím se snažil rozvrátit jejich manželství. Psychická traumata na straně stěžovatelů, která tím vyvolal, není třeba ani komentovat. První pohled z řady dalších byl zaslán již v roce 2003. Důležitým zájmem stěžovatelů je, aby řízení na ochranu osobnosti bylo vedeno s urychlením a to z důvodu, aby případný verdikt soudu mohl reparovat morální a další škody včas, případně aby zabránil dalším útokům ze strany žalovaného. Je zcela objektivní, že dokazování zejména pak výslechy svědků po uplynutí delší doby (nyní již čtyř let) může být do značné míry zkreslené či svědci si již tyto nemusí přesně pamatovat. Také je třeba konstatovat, že znalec grafologie, jehož vyjádření jsme v řízení předložili, již zemřel, a že tedy již nebude možné provést jeho výslech. To všechno teď jde k tíži stěžovatelů, jejichž procesní pozice je nyní slabší než kdyby jednání proběhlo už v roce 2005.

Navíc stěžovatelka v důsledku i těchto vulgárních pohledů doznala poškození svého zdraví (v odborné veřejnosti definovaný jako tzv. „vyhořelý stav“), navíc musela odejít ze zaměstnání. Též děti stěžovatelky odnášejí a jsou vystavovány v posměch okolí a těžce to psychicky snášejí.

Zde stěžovatelé spatřují škodu, která jim byla způsobena nesprávným úředním postupem a to spočívající v porušení povinnosti Krajského soudu v Brně učinit úkon – vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. V tomto stěžovatelé spatřují porušení článku 6. Úmluvy ochrany lidských práv a základních svobod a to v právu stěžovatelů na to, aby jejich záležitost byla v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem. Čtyři roky nepřetržitého trvání soudního řízení u soudu v první instanci, aniž by bylo meritorně rozhodnuto, je zcela objektivně nepřiměřené trvání soudního sporu.

S odkazem na ust. § 31a zákona č. 82/1998 Sb,, v platném znění, požadují stěžovatelé přiměřené zadostiučinění. S ohledem na celkovou délku řízení (4 let), požadují stěžovatelé přiměřená zadostiučinění ve výši 30.000 Kč za každý rok trvání sporu, tedy částku 120.000 Kč.

Přílohy: Kopie žaloby o ochranu osobnosti z 27. 9. 2005, kopie vyjádření žalovaného z 29. 10. 2007, kopie žádosti z 2. 3. 2009, kopie sdělení z 20. 3. 2007 + v plné moci právního zástupce advokáta Mgr. Marka Freunda.

2) Grafologické posouzení písemností

Zadavatel:

Manželé M. a S. HeXXXX.

Zadání:

Z přiložených anonymních písemností a písemností podezřelého pisatele zjistit, zda se na některé anonymní písemnosti nachází naprosto shodné indicie. K dispozici byly předloženy jak originály, tak kopie těchto písemností, včetně podpisů podezřelé osoby (dle zadavatelů pana Loukoty).

Použitá metoda:

Obvyklé grafologické posouzení společných znaků, psacích prostředků, tlaku, kladení znamének, mezislovní členění, úhlu sklonu, psacího tempa, velikosti atd.

Zásadní společné identifikační znaky obou pisatelů:

1. Ve větší míře otevřené písmeno „O“ v levé části písmene.

2. Psaní číslice jedna do ostrého úhlu tak, že se podobá obrácenému písmenu „V.“

3. Poměrně vysoko vpravo kladená znaménka.

4. Písmeno „K“ ve slově „VYŠKOV“ na listu ze dne 02. 12. 2004, je naprosto totožné s tímtéž písmenem ve slově „MOZEK“ na listu ze dne 20. 4. 2005.

5. Kromě uvedeného, se v menší míře vyskytují společné znaky u písmene „N,“ které je psáno v podobě římské čtyřky, dále u písmen „R,“ „S,“ číslice „2“ a „6.“ Za úvahu stojí porovnání písmen „B“ u pana Loukoty, které mají zvětšené dolní bříško, s ostatními písmeny, nebo „D“ (Drnovice z 21. 8. 1998), kontra „Dobrou chuť“ nebo „DNE,“ z 18. 7. 2002 (velmi průkazné!).

Závěr:

Po pečlivém prozkoumání všech písemných materiálů, mohu s plnou odpovědností prohlásit, že autorem anonymních písemností je podezřelá osoba, kterou jsem pro přehled označil písmenem „L“ tj. Loukota. Veškeré písemné materiály, které jsem měl k dispozici, jsou součástí tohoto Grafologického posouzení.

Miroslav Raška

grafolog a písmoznalec

IČO: 10103368 – vydané ONV Vyškov 5. 6. 1990

Podle §6 a 9 č. 105/90 Sb.

V Ivanovicích na Hané

Dne 6. 10. 2006

3) Pohledy

Zveřejněny na webové adrese :

https://pavelherman.blogspot.com/2020/01/pribehybezpravi-xxvii.html

Protože blog.idnes.cz mi neumožnil publikovat články nejen na hlavní zdi (podle pravidel blogu / kodexu), ale i pro soukromé účely (bez pravidel).

4) Závěrečné shrnutí:

1. Předmětné řízení se týká ochrany osobnosti – v kauze vulgárních pohledů, které žalovaný zaslal žalobcům v letech 2003 až 2005. Řízení bylo zahájeno na základě žaloby stěžovatelů ze dne 27. 9. 2005.

2. V této věci dosud neproběhlo soudní jednání, ačkoliv žaloba na ochranu osobnosti byla podána před 4 lety. Dva roky byl soud zcela nečinný, ačkoliv byl urgován k nařízení jednání. Navíc výzva soudu k podání vyjádření ze strany žalovaného učiněna až po dvou letech od podání žaloby je opravdu velmi dlouhá a nepřiměřená.

3. Podle informací, které stěžovatelé dostali od bývalého právního zástupce, údajně několik let byly důkazy jimi předložené soudu založené v jiném spise z důvodu stěhování soudce a soud je delší dobu považoval za ztracené.

4. Důležitým zájmem stěžovatelů je, aby řízení na ochranu osobnosti bylo vedeno s urychlením a to z důvodu, aby případný verdikt soudu mohl reparovat morální a další škody včas, příapdně aby zabránil dalším útokům ze strany žalovaného.

5. Také je třeba konstatovat, že znalec grafologie, jehož vyjádření jsme v řízení předložili, již zemřel, a že tedy již nebude možné provést jeho výslech. To všechno teď jde k tíži stěžovatelů, jejichž procesní pozice je nyní slabší než kdyby jednání proběhlo už v roce 2005.

6. Nesprávným úředním postupem spočívající v porušení povinnosti Krajského soudu v Brně učinit úkon – vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Čtyři roky nepřetržitého trvání soudního řízení u soudu v první instanci, aniž by bylo meritorně rozhodnuto, je zcela objektivně nepřiměřené trvání soudního sporu.

7. V tomto stěžovatelé spatřují porušení článku 6. Úmluvy ochrany lidských práv a základních svobod a to v právu stěžovatelů na to, aby jejich záležitost byla v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem.

8. Grafologické posouzení písemností: Po pečlivém prozkoumání všech písemných materiálů, mohu s plnou odpovědností prohlásit, že autorem anonymních písemností je podezřelá osoba, kterou jsem pro přehled označil písmenem „L.“ Veškeré písemné materiály, které jsem měl k dispozici, jsou součástí tohoto Grafologického posouzení.

Krajský soud – 24 C 81 / 2008

Vrchní soud – 1 Co 533 /2013

Vrchní soud – 1 Co 45 / 2017

Usnesení – 1 Co 45 / 2017 – 1157

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Zavrtálka a soudců JUDr. Pavla Kováře a JUDr. Ladislava Bognára v právní věci žalobců S. HeXXX a M. HeXXX proti Živanu Loukotovi takto:

I. Usnesení krajského soudu se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

KONEC

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama