Reklama
 
Blog | Pavel Herman

Příběhy bezpráví XVI. – Vyškovský soud není kurýrní služba

Okresní soud ve Vyškově z neznámé příčiny odepřel dlouhodobě poskytovanou kurýrní soudní službu a vrátil spisové materiály k jiném soudu zpět jejich adresátům. Z důvodu vrácení těchto spisových materiálů mohlo dojít ke zmeškání lhůt.

Obsah:

1) Věc: stížnost na nesprávný úřední postup ČR – Okresního soudu ve Vyškově:

2) Odpověď: Česká republika – Krajský soud v Brně:

3) Závěrečné shrnutí

 

1) Věc: stížnost na nesprávný úřední postup České republiky – Okresního soudu ve Vyškově, podáno na podatelně Krajského soudu v Brně, dne 30. 9. 2014:

Reklama

Podáváme zcela důvodnou stížnost na nesprávný úřední postup České republiky – Okresního soudu ve Vyškově v v zastoupení pracovníkem, místopředsedu soudu Okresního soudu ve Vyškově, předsedou senátu JUDr. Mgr. Alešem Vylamem a to z důvodu velmi závažného procesního poškozování tím, že nám zaviněným porušením právních povinností vrátil spisové materiály, dovolání a vyjádření k jinému soudu, které byly podány prostřednictvím Okresního soudu ve Vyškově včas v zákonné lhůtě. Z důvodu vrácení spisových materiálů došlo ke zmeškání lhůt.

Dne 23. 09. 2014 se paní Marie Hermanová s panem Aloisem Hlásenským dostavili na Okresní soud ve Vyškově za účelem podání vysvětlení soudcem JUDr. Mgr. Alešem Vylamem a požádali pana místopředsedu soudu o informaci z jakého důvodu nám vrátil spisové materiály, které byly podány prostřednictvím zdejšího soudu Okresního soudu ve Vyškově osobou oprávněnou v řádné lhůtě k nadepsaným soudům, několik let to tak zcela běžně fungovalo a najednou to ze dne na den nejde a bez předchozího varování nás zásah do poklidného procesního stavu velmi závažně poškodil. Nabyli jsme přesvědčení, že toto odepření kurýrní služby jinému soudu, bylo provedeno zcela záměrně, zcela účelově, zcela cíleně a soud to vyšlo dráž, nehospodárným postupem, tuto službu, kterou prostřednictvím zdejšího soudu měl naposledy dokončit a měl nás písemně obecně poučit a informovat, že další takovou kurýrní službu už nebude poskytovat a zároveň informovat o tomto poškozené z jakých důvodů tuto službu ukončil. Na podatelně by měly být občanům poskytnuty informace o zrušených kurýrních službách, vůči velmi závažně poškozeným libovůli soudce, místopředsedy soudu.

Zákonná omezení musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, chtěli jsme vědět, který zákon občanovi zakazuje využívat tyto služby prostřednictvím (soudního) kurýra. Pan místopředseda soudu JUDr. Mgr. Aleš Vylam nám odpověděl, že mu to nedělá žádné problémy, co doposud běžně fungovalo, ale že mu to nařídil nejblíže nadřízený Krajský soud v Brně. Když jsme ho jako zcela velmi závažně poškození účastníci řízení požádali, aby nám předložil k nahlédnutí tento zákaz, tak se honem začal vymlouvat a neosvědčil skutečnosti nasvědčující tomu, že je to pravda.

K tomuto pouze (soud) dodával, že tato služba je neekonomická a našich podání už bylo mnoho, zbytečně zatěžujeme soudy a tyto věci, ať si zasíláme poštou. Paní Hermanová odpověděla panu místopředsedovi, že byl poškozen náš právní zájem nevlastní vinou a do těchto jsme byli vtaženi kontraproduktivním výkonem veřejné moci v České republice a neúměrně dlouhými řízeními, že věcí přibývá a vzhledem k tomu přibývá a tato korespondence nás jenom zatěžuje. Přímou vinou advokátů, kteří neposkytují ochranu zájmů a z klientů si dělají rukojmí, neplní svoje povinnosti a tyto služby a korespondenci by měli poskytovat advokáti. Splnili jsme řádně svoji občanskou i zákonnou povinnost a tento až trestný čin všem úřadům, zároveň jsme informovaly soudy a není právním zájmu do dnešního dne v ČR toto parazitování na občanech řešit a vzhledem k tomu této korespondence, která přibývá geometrickou řadou, jsme velmi závažně zatěžováni hlavně my samotní. Toto jednání považujeme za zcela nezákonné, protiprávní a přímo diskriminační Českou republikou – Okresním soudem ve Vyškově v zastoupení pracovníkem, místopředsedou soudu JUDr. Mgr. Alešem Vylamem, který nás velmi závažně procesně poškodil v těchto řízeních pod sp. zn.: 31 C 67 / 2013 a dále pod sp. zn. 14 C 64 / 2014 a pod sp. zn. 14 Co 265 / 2014.

Podle článku 90 Ústavy České republiky soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno ; naopak vzhledem ke skutečnosti, že došlo k velmi závažnému porušení práv a právem chráněných zájmů Českou republikou zastoupeným pracovníkem, místopředsedou Okresního soudu ve Vyškově, soudcem, předsedou senátu JUDr. Mgr. Alešem Vylamem a práv bylo zneužito k jejich potlačení osobou, která složila slavnostní přísahu do rukou presidenta republiky: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“

Jak výše shora popisujeme, žádáme zdvořile o sdělení, který zákon v České republice tyto kurýrní služby zakazuje a očekáváme odpověď v řádné zákonné lhůtě.

Ve Vyškově, dne 25. 9. 2014

2) Česká republika – Krajský soud v Brně, dne 1. 12. 2014, značka: Spr 6146/2014:

Vážený pane,

vzhledem k tomu, že vyřízení Vašeho podání doručeného zdejšímu soudu dne 30. 9. 2014, v němž si stěžujete na nesprávný úřední postup místopředsedy Okresního soudu ve Vyškově, vyžadovalo bližší označení dokumentů, o které Vám jde, byl jste dne 3. 11. 2014 vyzván k jejich náležité specifikaci a byl jste zároveň upozorněn, že pokud nebudou řádně specifikovány, nebude možno se dále Vaším podáním zabývat.

Na uvedenou výzvu jste reagoval podáním ze dne 10. 11. 2014, v němž jste jen odkázal na přípisy Okresního soudu ve Vyškově, sp. zn. 6 Nc 1107/2014 ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 10 Nc 1106/2014 ze dne 16. 9. 2014 a sp. zn. 10 Nc 1107/2014 ze dne 9. 10. 2014, ovšem Vaše podání, která Vám byla tímto soudem vrácena, jste nikterak blíže nespecifikoval. Není tedy zřejmé, o jaká konkrétní podání šlo a kterých věcí se týkala. Na základě Vašich neúplných informací nelze učinit jiný závěr, než ten, že podání Vám byla Okresním soudem ve Vyškově vrácena oprávněně.

Žádný právní předpis (občanský soudní řád, jednací řád, vnitřní kancelářský řád) totiž soudu neukládá, aby podání, jež mu nejsou určena, sám doručoval jiným soudům. Pokud tak některý soud učiní, jde toliko o jeho dobrou vůli, nikoliv povinnost. Podání je tedy vždy nutno učinit u toho soudu, kterému je určeno. Nejedná se tudíž o nesprávný postup, pokud soud podání, které není určeno přímo jemu, vrátí zpět odesílateli. Jde naopak o postup zcela logický, výjimku tvoří případy, kdy je odvolání podáno přímo u odvolacího soudu (§ 208 odst. 2 o. s. ř.), resp. dovolání podáno u dovolacího nebo odvolacího soudu (§ 240 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

To je vše, co Vám mohu k Vašemu výše označenému podání sdělit.

JUDr. Milan Čečotka, pověřený zastupováním místopředsedy Krajského soudu v Brně

 

3) Závěrečné shrnutí

1. Kurýrní službou (soudu) je myšlena přeprava, kterou si vzájemně poskytují soudy, když si za její pomocí a v případě potřeby tyto jednotlivé soudy vzájemně přepravují spisové nebo poštovní dokumenty.

2. Základní podstatou stížnosti ani v podstatě není zrušená kurýrní služba ze strany zaměstnanců soudu, kteří pravidelně přepravují dokumenty k dalším soudům, ale že stěžovatelé jsou přesvědčeni, že kvůli zaviněným porušením právních povinností soud vrátil spisové materiály a z důvodu jejich vrácení došlo ke zmeškání lhůt.

3. Podle článku 90 Ústavy České republiky soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

4. Orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje. Formálně je tedy Česká republika právním státem, neboť tento princip je vtělen do čl. 1 a 2 Ústavy.

5. Materiálně jsou však principy právního státu porušovány, zejména tím, že orgány veřejné moci (např. policie, soukromí exekutoři, soudci) se z vlády zákona vymaňují, postupují vůči občanům svévolně nebo se přímo spojují s organizovaným zločinem (Berdychův gang, causa soudce Jiřího Berky), přičemž nejsou dostatečně kontrolovány a proti jejich zvůli neexistuje v důsledku profesní solidarity účinná a rychlá obrana.

6. Žádný právní předpis (občanský soudní řád, jednací řád ani vnitřní kancelářský řád) soudu neukládá, aby podání, jež mu nejsou určena, sám doručoval jiným soudům. Pokud tak některý soud učiní, jde toliko o jeho dobrou vůli, nikoliv povinnost. Samozřejmě, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější. 

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=720545

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama