Reklama
 
Blog | Pavel Herman

Příběhy bezpráví XIII.: Přestupková ve Vyškově pozměnila zápis výpovědi svědka

Výpověď svědka byla kvůli protokolaci ze strany úředníka přestupkové komise ve Vyškově do protokolu zanesena nepřesně a nepravdivě než byla skutečně svědkem ústně podána. Svědek se snažil změnit výpověď, ale úředník toto odmítl.

Obsah:

1) Úvod

2) Věc. Přestupkové řízení proti K. Hu. – odůvodnění námitky podjatosti ze dne 4. 12. 2007

3) Věc: Změna svědecké výpovědi ze dne 25. 6. 2007, č. j. KPP 79/2007

4) Závěrečné shrnutí

5) Poznámky

1) Úvod

V případě svědka R. Š., který u komise podával dne 25. 6. 2007 svoji výpověď, tedy byla kvůli protokolaci ze strany úředníka přestupkové komise Mgr. Z. K. do protokolu zanesena nepřesná a nepravdivá výpověď než byla skutečně tímto svědkem ústně podána. Svědek R. Š. totiž nevěnoval dostatek pozornosti čtení protokolu, neboť v tomto ohledu důvěřoval správnímu orgánu.

Ačkoliv se svědek R. Š. snažil úředníka přestupkové komise Mgr. Z. K. přesvědčit, aby sepsal novou výpověď, když původní výpověď byla zkreslená a protokolace nebyla provedena v souladu se zákonem, tak úředník toto odmítl. Úředník z přestupkové komise Mgr. Z. K. tímto svým jednáním nehájil zásadu rovnosti v řízení a zkreslil v tomto případě výpověď svědka R. Š., kterou následně použil jako důležitý provedený důkaz v rozhodnutí ve věci.

2) Věc: Přestupkové řízení proti K. Hu. – odůvodnění námitky podjatosti ze dne 4. 12. 2007

V přestupkové věci shora uvedené, vedené proti K. Hu., podala má klientka – navrhovatelka M. He. (plná moc v příloze) námitku podjatosti, kterou tímto zdůvodňuji.

Dle ust. § 14 odst. 1 správního řádu každá osoba bezprostředně podílející na výkonu správního orgánu, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.

M. He. spatřuje jako podjatou osobu předsedu Komise k projednávání přestupků Mgr. Z. K. a to pro podjatost vůči její osobě, která se v průběhu doby projednávání věci ale i z dřívějších kauz zejména z jeho neadekvátního chování projevila.

Poškozená předkládá následující důvody:

1. svědek navržený poškozenou – R. Š. u této komise podával dne 25. 6. 2007 výpověď, přičemž díky protokolaci Mgr. Z. K. byla do protokolu zanesena nepřesná, nepravdivá výpověď než byla skutečně tímto svědkem ústně podána. Svědek R. Š. nevěnoval dostatek pozornosti čtení protokolu, neboť v tomto ohledu důvěřoval správnímu orgánu. Dne 24. 8, 2007 si na jednání Mgr. Z. K. stěžoval svědek R. Š. a navrhovatelka M. H. u tajemníka městského úřadu ve Vyškově. Následně se svědek R. Š pokoušel písemně svou výpověď změnit svým podáním ze dne 27. 8. 2007. Téhož dne se R. Š. a navrhovatelka obrátili se stížností na jednání Mgr. Z. K. na starostu městského úřadu ve Vyškově a současně i nadřízený správní orgán, ve kterém sdělovali, že se následně snažil svědek R. Š úředníka přestupkové komise Mgr. Z. K. přesvědčit, aby sepsal novou výpověď, když původní výpověď byla zkreslená a protokolace nebyla provedena v souladu se zákonem. Ten toto odmítl. Mgr. Z. K. nehájí zásadu rovnosti v řízení a zkreslil v tomto případě výpověď svědka R. Š., kterou následně použil jako důležitý provedený důkaz v rozhodnutí ve věci. Lze mít důvodné pochybnosti o podjatosti tohoto pracovníka úřadu, když svědek namítá nesprávnou protokolaci a tento pracovník do dnešního dne na námitky tohoto svědka vůbec nikterak nereagoval. Lze jen ještě uvést, že tato skutečnost byla obsažena i v doplnění odvolání navrhovatelky ze dne 11. 9. 2007.

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

Důkaz:

Kopie stížnosti na jednání tajemníka ze dne 27. 8. 2007 k starostovi města Vyškova

Kopie stížnosti na jednání Mgr. Z. K ze dne 27. 8. 2007 ke KÚ Jihomoravského kraje

Kopie podání označeného jako – změna svědecké výpovědi ze dne 27. 8. 2008

2. vztahy mezi navrhovatelkou a Mgr. Z. K. jsou evidentně narušené a nejsou ze strany Mgr. Z. K. nestranné. Tato narušenost se objevuje již dříve v jiném řízení, ve kterém Mgr. Z. K. prošetřoval napadení MVDr. I. M. v objektu firmy HeXXX. občany rómského původu dne 25. 11. 2004. Tuto kauzu řešil právě Mgr. Z. K. Tento si M. He. předvolal k přestupkové komisi dne 31. 3. 2005 na 8 hod. Přestože se jednalo o věc napadení, na stejnou hodinu zde pozval i útočníky, kteří seděli spolu s navrhovatelkou před jednací místností. Navrhovatelka se jejich přítomnosti důvodně bála. Přestože byla navrhovatelka pozvána na 8. hodinu, k jednání komise byla přizvána až po 10. hodině, a to po dlouhém dvouhodinovém čekání a po mnoha sprostých nadávkách ze strany dalších svědků a obviněných. Na tuto skutečnost si navrhovatelka stěžovala svým podáním ze dne 18. 4. 2005.

Dále se Mgr. Z. K. v jiné kauze dostavuje do našeho objektu na ulici Havlíčkova ve Vyškově, který podle údajů z katastru spoluvlastníme s panem R. O., kde prošetřuje, aniž by nás jako druhé spoluvlastníky (společnost / firmu) k takovému úřednímu šetření přizval, zda pan R. O. užívá byt v tomto objektu. Následně pak potvrzuje panu R. O., že byt neužívá. Mgr. Z. K. z vlastní iniciativy provádí šetření na místě samém, jedná ve věci a zkoumá rozsah užívání objektu, aniž by o tom učinil záznam, sezval dotčené účastníky. Toto jednání Mgr. Z. K. spatřil zaměstnanec naší společnosti / firmy L. K., který Mgr. Z. K. sdělil, že by nás měl k tomuto šetření přizvat. Mgr. Z. K. sdělil, že naší účasti u tohoto šetření není třeba. Domníváme se, že i zde je patrná jeho podjatost, když Mgr. Z. K. navštěvuje R. O., přičemž si musí být vědom skutečnosti, že v tomto řízení je pan R. O. minimálně jako spoluvlastník objektu (dle katastru nemovitostí), před kterým se projednávaný incident stal, osobou v pozici svědka. Současně samozřejmě uvádíme, že mezi navrhovatelkou a panem R. O. je vyhrocený vztah, který se dlouhá léta řeší na úrovni města, kraje i soudů a tato skutečnost je Mgr. Z. K. známá z již projednávaných kauz.

Důkaz:

Kopie žádosti o prošetření jednání přestupkové komise ze dne 18. 4. 2005

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

3. dalším důkazem podjatosti se jeví i chování Mgr. Z. K. ve vztahu k námitce podjatosti, kterou podala navrhovatelka dne 4. 12. 2007. Mgr. Z. K. zaslal výzvu navrhovatelce ze dne 12. 12. 2007, kterým jí jakožto předseda Komise k projednávání přestupků vyzval, aby ve lhůtě do 18. 12. 2007 doplnila své podání – námitku podjatosti. Tato výzva byla doručena navrhovatelce dne 17. 12. 2007, aniž by byla ukládána na poště. Tedy Mgr. Z. K. odeslal takovou výzvu navrhovatelce tak, že ji došla přesně den před koncem lhůty, kterou Mgr. Z. K. stanovil. Navrhovatelka se dne 18. 12. 2007 dostavila osobně za Mgr. Z. K. vysvětlit si tak neúměrně krátkou lhůtu. Při tomto jednání se spojila telefonicky s pracovníkem Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. KonXXXX, který byl v průběhu celého jednání v telefonickém spojení s navrhovatelkou. Mgr. KonXXXX pak telefonicky vysvětloval Mgr. Z. K. postup ve věci s tím, že má Mgr. Z. K. k odůvodnění námitky podjatosti stanovit delší dobu. Následně se dohodli, že navrhovatelce bude lhůta prodloužena do 7. 1. 2008. Poté co domluvili, zůstal Mgr. KonXXXX stále v telefonickém spojení s navrhovatelkou, takže mohl následně zaslechnout, jak se Mgr. Z. K. ironicky vyjadřoval na její adresu, přičemž uvedl, jsouc zřejmě nesprávně přesvědčen, že telefonický hovor Mgr. KoXXXX byl již ukončen: „ať si raději udělám pořádek s panem R. O….“, přičemž se hlasitě smál a dále posměšně uváděl, že by navrhovatelka měla znát zákony a dále že její manžel dluží nějaké peníze panu R. O. (což nebyla pravda a nic takového nebylo potvrzeno). Na to se navrhovatelka v telefonu obrátila na Mgr. KonXXXX, zda tento projev Mgr. Z. K. slyší. Mgr. Z. K. zřejmě neunesl, že jsem si na jeho postup stěžovala nadřízenému. Současně se navrhovatelka domnívá, že by pracovník správního úřadu neměl při úředním jednání sdělovat jakékoli jiné informace, které nemají spojitost s probíhajícím řízením. Navrhovatelka se domnívá, že postup Mgr. Z. K. ve věci je neprofesionální a zjevně vůči ní i podjatý.

Navrhovatelka zde uvedla důvody, na základě kterých se důvodně domnívá, že předseda komise Mgr. Z. K. je vůči ní podjatý a žádá, aby představený rozhodl o vyloučení této osoby z projednávání věcí.

Zdroj: Přestupkové řízení a odůvodnění námitky podjatosti (ze dne 4. 12. 2007) od advokáta Mgr. Freunda (ze dne 3. 1. 2008)

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

2) Věc: Stížnost na jednání p. Z. K., pracovníka městského úřadu ve Vyškově

Dne 24. 8. 2007 v cca 11:00 hodin jsem se dostavila (M. He.) spolu s panem R. Š. na pracoviště pana Mgr. Z. K. na městském úřadě ve Vyškově. Pan R. Š. požádal pana Mgr. Z. K. o sepsání nové, nezkreslené výpovědi a odvolání té staré spolu s vysvětlením, proč tak činí. Pan Mgr. Z. K. odmítl sepsat s panem R. Š. novou výpověď. Odmítl, i když jsem ho o to několikrát požádala já. Proto jsme odešli za panem tajemníkem města Vyškov. Pan tajemník MěÚ Vyškov nám odvětil, že s tím nemůže nic dělat. Upozorňovala jsem tajemníka, že výpověď je zmanipulovaná, že pan Mgr. Z. K. odmítá sepsat s panem R. Š. novou výpověď. Jedinou odpovědí bylo: „stěžujete si na kraji.“

Zdroj: Stížnost na jednání pracovníka městského úřadu ve Vyškově, dne 27. 8. 2007

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

3) Věc: Změna svědecké výpovědi ze dne 25. 6. 2007, č. j. KPP 79/2007

Dne 25. 6. 2007 jsem byl předvolán jako svědek událostí ve dvoře firmy HeXXXX, ze dne 16. 1. 2007. Předchozí svědeckou výpověď měním z důvodu, že jsem důvěřoval zapisovatelce, která zapisovala to, co jsem vypovídal jako svědek. Bohužel při podepisování jsem si výpověď nepřečetl a podepsal.

Paní HeXXXX si svědeckou výpověď nechala okopírovat ze spisu a dala mě ji přečíst. Moje výpověď ze dne 25. 6. 2007 je sepsána nepravdivě. Proto sepisuji novou výpověď takto. Pan R. Š. dne 16. 1. 2007 nakládal ve dvoře firmy HeXXXX (I. M. H., s. r. o.) se svým kolegou. Dále byli přítomni pan E. D., L. K. a pan HeXXXX mladší. V odpoledních hodinách zastavilo v protisměru před vjezdem do dvora nákladní auto se štěrkem. Pan L. K. ihned přivřel bránu, aby nákladní auto nemohlo vjet do dvora a šel pro pana HeXXXX staršího a paní HeXXXX. Pan HeXXXX zůstal stát na rampě prodejny s neznámým pánem. Paní HeXXXX šla za řidičem nákladního auta, aby uvolnil vjezd a odjel. Řidič ji hlasitě odvětil: „jdi do prdele, dlužíte mě šedesát tisíc, krávo“ a to opakoval (své tvrzení nedoložil). Paní HeXXXX odešla zpět na rampu. Ještě jsem viděl, že přijela Městská policie Vyškov. Nákladní auto popojelo kousek do protisměru a uvolnilo vjezd a já jsem odjel. To je vše co mohu uvést.

Zdroj: Změna svědecké výpovědi, dne 27. 8. 2007, č. j. KPP 79/2007

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

4) Závěrečné shrnutí

1. Výpověď svědka byla kvůli protokolaci ze strany úředníka přestupkové komise ve Vyškově do protokolu zanesena nepřesně a nepravdivě než byla skutečně svědkem ústně podána. Svědek se snažil změnit výpověď, ale úředník toto odmítl.

2. V jiném řízení tento úředník přestupkové komise prošetřoval napadení v objektu firmy občany rómského původu. Přestože se jednalo o věc napadení, tak na stejnou hodinu pozval napadané i útočníky, kteří seděli spolu s navrhovatelkou před jednací místností.

3. V dalším řízení situaci prošetřoval tak, že druhé spoluvlastníky objektu (dle katastru nemovitostí) k úřednímu šetření nepřizval a zkoumal rozsah užívání objektu, aniž by o tom učinil záznam a sezval dotčené účastníky.

4. Úředník přestupkové komise zaslal výzvu navrhovatelce ze dne 12. 12. 2007, aby ve lhůtě do 18. 12. 2007 doplnila své podání – námitku podjatosti. Tato výzva byla doručena navrhovatelce dne 17. 12. 2007, aniž by byla ukládána na poště. Úředník tedy odeslal výzvu navrhovatelce tak, že ji došla přesně den před koncem lhůty, kterou stanovil (na žádost navrhovatelky a nátlak úředníka z Jihomoravského kraje lhůtu prodloužil

5. Úředník přestupkové komise by neměl sdělovat jakékoli jiné informace, které nemají spojitost s probíhajícím řízením. Tento postup ze strany úředníka je neprofesionální a zjevně vůči navrhovatelce i podjatý.

5) Poznámky:

Nahlédl jsem do zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zjistil:

Podle § 4 v odst 1, 4 je veřejná správa službou veřejnosti a správní orgán se k dotčeným osobám chová zdvořile a vychází jím vstříc. Správní orgán umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

Rovné postavení účastníků řeší § 7 v odst. 1,2. Podjatosti na úředníky se řeší podle § 14 vyloučení z projednávání a rozhodování věci. Podle § 19, 20 a 21 se řeší doručování včetně fyzických a právnických osob.

Protokol se řeší podle § 18 odst. 1 o ústním jednání a o ústním podání podle § 49. podle § 18 v odst. 5 se řeší opravy zřejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, v protokolu provádí oprávněná úřední osoba, která je stvrdí svým podpisem.

Proti obsahu protokolu je možné podat stížnost podle § 175 včetně nevhodného chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

Nahlédl jsem do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Podle § 110 v odst 2 a 4 je tajemník obecního úřadu odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Dále tajemník obecního úřadu například stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu

Tajemník obecního úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Použité zdroje:

Přestupkové řízení a odůvodnění námitky podjatosti (ze dne 4. 12. 2007) od advokáta Mgr. Freunda (ze dne 3. 1. 2008)

Stížnost na jednání pracovníka městského úřadu ve Vyškově, dne 27. 8. 2007

Změna svědecké výpovědi, dne 27. 8. 2007, č. j. KPP 79/2007

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697734

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama